Wróc do góry
Kliknij, aby rozwinąć
Ikona drukarki - wersja do wydruku
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!
Serwis Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Mazowsze Serwis Serwisu Komisji Europejskiej
Nawigacja
Zamknij

Nasze serwisy

Informacje do ogłoszenia o naborze pozakonkursowym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

 

Wstępna informacja o naborze Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór pozakonkursowy nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 którego celem są działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego
i ubóstwa.
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 16 stycznia 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski I wezwanie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 15:00 / II wezwanie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru III kwartał 2019 r.
Miejsce składania wniosków  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0
w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące działania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z wykazem projektów pozakonkursowych będącym załącznikiem do SzOOP nr 4 „Wykaz zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020”.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru:

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez/ we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS).

Wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowane będzie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

a)    społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji
o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne
i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej,

– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

– praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),

b)    zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie
w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np.:

– prace społecznie użyteczne,

– staże zawodowe, praktyki zawodowe,

– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

– zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

– kursy i szkolenia zawodowe.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji
o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane
w zakresie aktywizacji zawodowej.

c)     edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy, np. edukacja formalna,

d)    zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane
z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

– finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

– skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

– udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Uwaga!

Usługi o charakterze zdrowotnym należą do usług aktywnej integracji i mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. W ramach projektów pozakonkursowych OPS, PCPR realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym będzie możliwa, jeżeli wsparcie o tym charakterze będzie wiązało się z potrzebami danej osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie. Typowe usługi zdrowotne w ramach przedmiotowego naboru nie będą wspierane.

Poza usługami aktywnej integracji istnieje możliwość realizacji działań o charakterze środowiskowym, oddziaływanie na uczestników oraz ich otoczenie wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

Uwaga!

W ramach projektu mogą być realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu tych usług.

Kryteria wyboru projektów Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Informacji o naborze.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
w projekcie wynosi 80%

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Kwota dofinansowania w ramach naboru to 68 358 128,32 PLN.

 

Regulamin konkursu Informacja o naborze
Wzór wniosku o dofinansowanie Wzór wniosku o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały opisane w Informacji o naborze.
Pytania i odpowiedzi

 

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się
o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
  • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
  • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

·         w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712  (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

 

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn.  8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)
Dla kogo?

 

 

Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020 mogą być skierowane bezpośrednio dla następujących grup odbiorców:

1.     osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a)    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b)    osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c)     osoby przebywające w pieczy zastępczej[1] lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d)    osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich;

e)    osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe;

f)      osoby z niepełnosprawnością;

g)    członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h)    osoby niesamodzielne;

i)      osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j)      osoby korzystające z PO PŻ;

k)     osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;

2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Minimalny wkład własny Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi 20%.
Wartość projektu Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%
Przekierowanie do dokumentów Programu

 

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

 

[1] W tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania:

Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś
Pomóż nam poprawić nasz serwis

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

2019 © Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych